Strassenszene 80x100
Strassenszene 80x100
Landschaft 70x80
Landschaft 70x80
Herbst 70x80
Herbst 70x80
Landschaft 70x80
Landschaft 70x80
Wildwuchs 70x80
Wildwuchs 70x80
Blattgewirr 70x80
Blattgewirr 70x80
Zweige 50x60
Zweige 50x60
ohne  Titel 60x80
ohne Titel 60x80